Tööandja kohustus on töötaja võimalus

Kuigi tööandjal on kohustus tagada ohutu töökeskkond, saavad selle kujundamisse panustada ka töötajad ise, juhtides tähelepanu puudujääkidele ja tehes ettepanekuid tööprotsessi ohutumaks muumiseks, kirjutas Postimehe terviselisas (06.03.2015) Tööinspektsiooni töötervishoiualase järelevalve talituse juhataja Silja Soon. Suurema osa oma igapäevaelust veedame tööl, seetõttu peaks töötamine olema eelkõige ohutu, samuti mugav ja stressivaba. Seaduse kohaselt vastutab töökeskkonna eest tööandja, kes palkab sinna töötajad ja kindlustab nad töövahenditega. Üldjuhul vastutab tööohutuse ja töötervishoiu korraldamise eest samuti tööandja. Tööandja peab korraldama töötaja tervisekontrolli, võimaldama isikukaitsevahendid, seadmete ja masinate käitlemise juhendamise, määrama võimalikud tööst tulenevad ohutegurid, kirjeldama neid riskianalüüsis, looma plaani, kuidas ohte võimalikult palju vähendada. Sellesse protsessi peavad olema kaasatud ka töötajad, sest nemad peavad nende ohtudega igapäevaselt silmitsi seisma. Töötervishoiu ja tööohutuse järelevalve käigus külastas Tööinspektsioon 2014. aastal 2970 ettevõtet ehk 20% üle viie töötajaga Eesti ettevõtetest. Üldiselt hindasid tööinspektorid 80% ettevõtetes võimalike ohutegurite kaardistamist ja kontrolli, aga ka töökeskkonnaga seotud tegevusi positiivseks. Nõuete täitmata jätmise eest hoiatas inspektsioon sunnirahaga ettevõtteid kokku 395 korral summas 87 020 € ning täitmisele pöörati sunniraha 22 korral summas 5600 €. Selline 80/20 suhe on püsinud läbi aastate samal tasemel. Enamik tööandjatest on ise huvitatud ohutu töökeskkonna loomisest, ilma et selleks oleks vaja eelnevat kontrollreidi. Töökeskkonna ja tööohutuse olukorra parandamiseks töötavad nii tööinspektorid kui ka enamik tööandjatest. Töötajad peaksid teadvustama, et tööandja hoolitsus töökeskkonna eest tähendab neile võimalust tagada nii nende endi kui ka oma lähedaste turvalisus, pikaajaline töövõime ning tervis. Kuid millised on töötaja kohustused ja võimalused ohutuma töökeskkonna kujundamisel?

TÖÖANDJA KOHUSTUS ON TÖÖTAJA VÕIMALUS
Tööinspektorite nõuanded töötajatele

  • Ole kohusetundlik! Seadusandja on pannud tööandjale hulga kohustusi selgitada, tutvustada, juhendada ja kontrollida töökeskkonnas toimuvat, kuid töötaja peamine võimalus oma tervise ja tööohutuse eest seista on neid nõudeid järgida.
  • Tee koostööd! Töötaja on kohustatud osalema ohutu töökeskkonna loomisel. Esmalt tähendab see koostööd tööandjaga. Töötajad võiks selles aktiivsemalt osaleda ja teha ettepanekuid, kuidas töökeskkonda ohutumaks muuta. Jälgida tuleks ka oma kolleege, et nad rakendaksid õigeid töövõtteid ja kasutaksid isikukaitsevahendeid.
  • Puhka! Tuleb meeles pidada, et puhkepausidest kinnipidamine on oluline abinõu kõikide ohutegurite mõju vältimisel. Väsinud organism kurnab inimese kaitsemehhanisme ja muutub vastuvõtlikuks mis tahes kahjulikule tegurile.
  • Hoolitse oma tervise eest! Pikaajaline töö tervist ohustavates ja ohtlikes tingimustes võib tervist jäädavalt kahjustada. Arsti otsuse alusel on töötajal õigus nõuda tööandjalt enda ajutist või alalist üleviimist sobivamale tööle või oma töötingimuste ajutist kergendamist. Kui öisel ajal töötamine on isikule arsti otsuse alusel tervise tõttu vastunäidustatud, võib töötaja nõuda üleviimist päevasele tööle.
  • Tunneta vastutust! Töötaja peab tööandjat või tema esindajat ning ka töökeskkonnavolinikku koheselt teavitama õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust, tööõnnetusest või tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest ja kaitsesüsteemide kõikidest puudustest, ka juhul, kui ohus on kolleeg.
  • Töötaja peab tõsise ja vältimatu õnnetusohu korral katkestama töö ja lahkuma töökohalt või ohualalt. Samuti võib töötaja keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise, või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid. Ta peab sellest viivitamatult teavitama tööandjat või tema esindajat ja töökeskkonnavolinikku.
  • Anna ohust teada! Kui tööandja rakendatavad abinõud ja antud vahendid ei taga töökeskkonna ohutust, siis võib töötaja pöörduda töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmete, töötajate usaldusisiku või tegevuskohajärgse tööinspektori poole.
  • Ole teadlik ja informeeritud! Lisaks ettevõttes esitletud juhenditele on mõistlik tutvuda oma tööseadustest tulenevate õiguste ja kohustustega.